____________    ___

  Home

   Liturgische agenda

   Contactblad

   Sacramenten

  Pastoraal team

  Locatieraad

  Werkgroepen

  Secratariaat

  Geschiedenis

  Foto-impressies

  Veel gestelde vragen

  Links

  _______________

   Contact Adres:

   Parochiecentrum van de

   St. Pancratius-Emmaus

   Hofstraat 4

   7041 AD `s-Heerenberg

   Telefoon : 0314. 661224

   Email adres secretariaat

  

  _______________

    Contact de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacramenten

Sacramenten zijn zichtbare tekens, woorden en handelingen, die toegankelijk zijn
voor mensen van deze tijd. In de sacramenten reikt God ons zijn uitgestoken
helpende Hand op de kruispunten van ons leven.

Het Doopsel
De Eucharistie
De eerste Heilige Communie
Het Vormsel
Het Huwelijk
De priesterwijding
De ziekenzalving
Biecht

 

Het sacrament van het Doopsel

Ouders, die een kindje mogen ontvangen, ervaren op dat moment heel intens het
wonder van het leven.
Wij krijgen het nieuwe leven van God, we zijn niet de bezitters van onze kinderen,
maar we mogen namens God voor hen zorgen. Daarom leggen we dit nieuwe leven
vanaf het allereerste begin ook in Gods handen. Door het Doopsel wordt het kind
ook echt aangenomen als kind van God. Het wordt schoongewassen van alles wat
het belast, om zo een mooi en nieuw leven te gaan met Jezus Christus.
Het mag in de sacramenten en door de Kerk kracht en steun krijgen op zijn of haar levensweg. Het is goed om het Doopsel niet al te lang uit te stellen. Het lichamelijk
leven voeden we ook vanaf het allereerste begin. Laten we ook het geestelijk leven
vanaf het begin koesteren en voeden. In principe is het Doopsel op een zondag als er geen andere viering is.
Ouders wordt verzocht om contact op te nemen met het secretariaat om de datum af
te spreken voor het Doopsel en de voorbereidende doopgesprekken.

(terug)
 

Het sacrament van de Eucharistie

De Kerk en het geloof is meer dan een eucharistieviering of woord en communieviering.
Liturgisch vieren op zaterdag

Tot op heden gold de afspraak dat er op zaterdag na 12.00 uur geen vieringen anders dan de weekendvieringen worden verzorgd. Deze afspraak komt vanuit een tijd waar vele huwelijken, huwelijksjubilea en uitvaarten aan de orde waren. Om voldoende op de weekendliturgie voorbereid te zijn werd aangehouden om voorgangers en vrijwilligers op zaterdagmiddag niet met andere vieringen te belasten. Tijden veranderen. Inzichten veranderen.

Het pastoraal team wil het na overleg met bestuur en locatieraden mogelijk maken om op zaterdagmiddag vieringen te verzorgen. Hierbij gaat het om uitvaart-, huwelijks- en jubileavieringen.

Hierbij spelen de volgende argumenten een rol:

 1. Het aantal uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen en huwelijksjubilea is sterk afgenomen.

 2. Mensen organiseren op een andere wijze hun feestelijkheden (vaak niet meer een hele dag).

 3. Je geeft mensen een extra mogelijkheid om afscheid te nemen van een dierbare of een feestelijke viering te houden in een van onze kerken.

 Met ingang van Pasen 2016 is het daarom mogelijk ook op zaterdagmiddag in de kerk een viering te verzorgen. Het uiterlijke begintijdstip van de viering is dan om 15.00 uur.

Het pastoraal team en bestuur

(terug)

 

Eerste Heilige Communie

De eerste Heilige Communie wordt gedaan door kinderen van groep 4 van de
basisschool. De kinderen van de R.K. Basisschool "De Driesprong" worden door de
pastoor en leerkracht samen voorbereid op dit grote gebeuren. De ouders worden uitgenodigd voor inhoudelijke en organisatorische ouderavonden, waarop ook hun medewerking wordt gevraagd.
Het is altijd een feestelijk gebeuren, wanneer de kinderen, enigszins gespannen en
blij, deze dag beleven.
In onze streken worden de feesten wel eens z groot gevierd, dat de eigenlijke zin
en betekenis van de eerste H. Communie een beetje in het gedrang komt.
Het belangrijkste is toch dat de kinderen voor het eerst Jezus zelf mogen ontvangen
in de Heilige Hostie. Natuurlijk zullen niet alle kinderen helemaal aanvoelen wat dat betekent. Trouwens: wie van ons kan de grootheid van dit gebeuren wl helemaal bevatten? Daarom is het belangrijkste dat jong en oud doordrongen is van de
grootsheid van de Eucharistie.
Dat we in ieder geval beseffen, dat we in contact komen met God zelf, die zichzelf
in de Communie geeft in en door zijn Zoon, Jezus Christus.
Eerbied is daarbij het belangrijkste. Eerbied voor God, eerbied voor Jezus Christus,
eerbied voor alle mensen, die toch allemaal schepselen van God zijn. In dezelfde
periode van de eerste H. Communie valt ook de Sacramentsprocessie.
De communicantjes worden dan altijd bijzonder uitgenodigd om hierin mee te gaan. Communie en Sacramentsprocessie hebben alles met elkaar te maken.
De processie is een uiting van ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van
Christus in de Heilige Hostie.

(terug)

 

Het sacrament van het Vormsel

Het H. Vormsel is het sacrament dat meestal wordt toegediend als de kinderen in
groep 8 van de basisschool zitten. Op deze leeftijd gaan ze al meer en meer eigen
keuzes maken. Ook het geloof zal steeds meer zelf ingevuld en beleefd moeten
worden. De H. Geest wil hen daarbij helpen.
Want het is de Geest van Jezus Christus, die zij mogen ontvangen in dit sacrament
en die hen sterk maakt in het geloof. De leerlingen van groep 8 van "de Driesprong" worden klassikaal voorbereid, met medewerking van de pastoor.
Na hun Vormsel kunnen de kinderen deelnemen aan de ChrisTOFfeldag, die de
bisschop voor alle vormelingen van Limburg organiseert. Ze helpen ook mee met de Vastenactie. Voor de leerlingen van andere scholen kan een regeling worden getroffen, indien ze zich tijdig melden.

(terug)

 

Het sacrament van het Huwelijk

Het huwelijk voor de kerk is wezenlijk iets anders dan het wettelijk huwelijk.
Wanneer een jongen en een meisje een katholiek huwelijk sluiten dan beloven ze wederzijdse trouw. Ze beloven elkaar lief te hebben en te eren hun hele leven lang.
En om verantwoord kinderen te ontvangen, die God hun zal geven en hen op te
voeden in het christelijk geloof. Deze belofte is verheven tot sacrament, ze dienen
elkaar dit sacrament toe door hun jawoord.
Omdat het huwelijk een sacrament is krijgen ze ook genade, eenvoudig gezegd hulp,
om elkaar ook trouw te blijven en lief te hebben. Wanneer een jongen en meisje
willen trouwen dan kunnen ze contact opnemen met de pastoor voor een kennis-
makingsgesprek. Vanaf het jaar 2002 wordt ook een gezamenlijke huwelijksvoor-
bereiding gegeven door een priester en een echtpaar.
De voorbereiding bestaat uit een drietal avonden waarbij meerdere bruidsparen met
elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het huwelijk en hoe man en vrouw in
het huwelijk samen kunnen bouwen aan eikaars toekomst en die van de gehele samenleving.

(terug)

 

Het sacrament van de priesterwijding

De kerk kan niet zonder priesters. In iedere tijd roept God mensen om Hem te
volgen en in Zijn dienst te treden. De kerk in het westen heeft een groot gebrek
aan roepingen.
Er is een priestertekort, maar er is wellicht ook een tekort aan gelovigen.
Uit een gelovige gemeenschap komen als vanzelf voldoende roepingen voort. Maar
onze gemeenschap is niet echt gelovig en christelijk meer. Er is geen echt christelijke
sfeer, waarin roepingen kunnen gedijen. Hoe kunnen jongeren zich door Christus
geroepen voelen, als er voortdurend wordt afgegeven op kerk en geloof?
Meer en meer worden christelijke waarden aan de kant gezet. Roepingen ontstaan
juist vaak door de aantrekkingskracht van christelijk handelen. Maar als er geen
christelijke daden meer zijn, dan wordt het moeilijk. Anderzijds wil God dat de
roepingen worden afgesmeekt. We moeten dus niet alleen uiterlijk handelen maar
ook volhardend en getrouw bidden.
In onze parochie is de gebedsdag voor roepingen op 18 februari.

(terug)

 

Het sacrament van de ziekenzalving

Ziekte en lijden behoren van oudsher tot de ernstigste problemen waardoor het
menselijk leven beproefd wordt. In de ziekte ervaart de mens zijn onmacht,
beperktheid en eindigheid. Ziekte kan leiden tot angst, tot terugval op zichzelf,
soms zelfs tot wanhoop of opstandigheid tegenover God. Maar zij kan iemand ook
tot grotere rijpheid brengen, iemand helpen te onderscheiden wat in het leven
wezenlijk is. De kerk heeft bijzondere aandacht en liefde voor zieken.
Daarom juist kent zij het sacrament van de ziekenzalving. De zieke ontvangt
hiermee de sterkende en troostende kracht van Christus, zodat hij zich in Gods hand
weet en alle nodige genaden, ook wanneer Hij dat wil genezing, zal ontvangen.
De ziekenzalving is dus niet uitsluitend het sacrament voor wie in het uiterste
levensgevaar verkeert.
Het is bijvoorbeeld ook gepast de ziekenzalving te ontvangen, voordat men een
zware operatie ondergaat. Bij de ziekenzalving wordt samen gebeden en zalft de
priester het voorhoofd en de handen van de zieke met gewijde olie.
In geval van plotseling overlijden is het toch goed om een priester te roepen.
Hij zal dan samen met de nabestaanden bij de overledene bidden.

(terug)

 

Het sacrament van vergeving (Biecht).

Het sacrament van vergeving ofwel boete en verzoening staat beter bekend als de
biecht. Een goed begrip en beleving van het sacrament van boete en verzoening
beoogt de verzoening met God. Een gezamenlijke boeteviering kan heel zinvol zijn,
maar het is geen persoonlijke biecht, geen persoonlijke belijdenis en dus geen
persoonlijke vergeving. Vroeger was de biechtstoel in de kerk de plaats bij uitstek
waar men aan de priester vroeg in Gods naam vergeving te schenken. Ook vandaag
nog wordt de biechtstoel gebruikt.
Maar de barmhartigheid van God kunt u overal ontvangen. U kunt als u dat liever wilt
een gesprek vragen met uw pastoor, gewoon bij u thuis of bij hem in de pastorie.
Wat als een goed gesprek begint, kan eindigen of vervolg vinden in het sacrament
van boete en verzoening; een nieuw begin.
Uw eigen pastoor staat altijd voor u klaar.
Voor wie dat (ondanks het biechtgeheim) te moeilijk is, kan eventueel een beroep
doen op de buurtpastoor

(terug)