____________    ___

  Home

   Liturgische agenda

   Contactblad

   Sacramenten

  Pastoraal team

  Locatieraad

  Werkgroepen

  Secratariaat

  Geschiedenis

  Foto-impressies

  Veel gestelde vragen

  Links

  _______________

  Contact Adres:

   Parochiecentrum van de

   St. Pancratius-Emmaus

   Hofstraat 4

   7041 AD `s-Heerenberg

   Telefoon : 0314. 661224

   Email adres secretariaat

  

  _______________

    Contact de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

 

 1. Dopen

 2. Eerste communie

 3. Vormsel

 4. Huwelijk

 5  Overlijden

 6. Ziekenzalving

 7. Biecht

 8. Misintenties

 9, Diaconie

10, Wachttelefoon

11. Kerkbalans

12.Catechese -geloven nu

 

Alle kosten in beeld: Kerkdiensten tarieven

 

DOOP

Wanneer wordt er gedoopt?
Elke maand vindt er in principe een gezamenlijke doopviering plaats, meestal op een zondagochtend wanneer er geen weekendviering is; tijdens het eerste doopgesprek worden de precieze tijden doorgegeven.

Hoe kan ik mijn kind(eren) opgeven?
Aanmelding voor de doopviering geschiedt via het secretariaat . Zij weten welke data beschikbaar zijn en hoeveel plekken er vrij zijn. We gaan uit van minimaal twee en maximaal vier dopelingen per viering.

Is er een voorbereiding?
Aan de viering gaan twee gesprekken vooraf samen met de andere ouders die dat weekend hun kind laten dopen.
De doopwerkgroep, bestaande uit vrijwilligers en een van de pastores, begeleidt de gesprekken. We praten met elkaar over ouderschap en geloven. Wat betekent dat voor elk van jullie, wat betekent dat voor de kerk? Verder wordt de viering doorgesproken en het boekje voorbereid. De doopouders maken het boekje zelf.

Worden er voorwaarden gesteld?
We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding. Bij verhindering op een van de data worden er nieuwe afspraken gemaakt. Verder gaan we er van uit dat u als ouder(s) met uw gezin ingeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de kerkbalans.

Wat kost een doop?
Sacramenten zijn onbetaalbaar. Dat brengen we u niet in rekening, maar er wordt een vergoeding voor de onkosten gevraagd. U krijgt een rekening thuis.

(terug)

EERSTE COMMUNIE

Eerste communie (Hoe kan ik mijn kind(eren) opgeven?
Rond oktober ontvangen de kinderen die in groep vier van de basisschool zitten een uitnodiging voor deelname aan de Eerste Communie. Deze brief wordt via de basisscholen verspreid.
Ook in het contactblad wordt een oproep geplaatst.

Is er een voorbereiding?
Aan het feest van de Eerste Communie gaat een uitgebreide voorbereiding in de parochie vooraf.
Deze bestaat uit parochiebijeenkomsten voor de kinderen, voor de ouders, en voor de ouders en kinderen gezamenlijk, en er zijn drie voorbereidende vieringen.
De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en leden van het pastorale team, begeleidt de verschillende bijeenkomsten.

Wanneer is de Eerste Communieviering?
Nadat de aanmeldingen binnen zijn, wordt er een planning gemaakt en wordt besloten wanneer in de parochie de Eerste Communieviering plaats vindt.

Worden er voorwaarden gesteld?
We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding. Verder gaan we er van uit dat u als ouder(s) met uw gezin ingeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de kerkbalans.

Wat kost deelname aan de Eerste Communie?
Sacramenten zijn onbetaalbaar. Dat brengen we u niet in rekening, maar er wordt een vergoeding voor de onkosten gevraagd.

(terug)

Vormsel

Hoe kan ik mijn kind(eren) opgeven?
Ongeveer eind april ontvangen de kinderen die in groep zeven van de basisschool zitten een uitnodiging voor deelname aan het Vormsel. Deze brief wordt via de basisscholen verspreid.

Is er een voorbereiding?
Zoals aan elk sacrament gaat ook aan het feest van het Vormsel een uitgebreide voorbereiding in de parochie vooraf. Deze bestaat uit parochiebijeenkomsten voor de kinderen en hun ouders, gastouderbijeenkomsten en twee vieringen. Een en ander begint vlak na de zomervakantie. De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en leden van het pastorale team, begeleidt de verschillende bijeenkomsten.

Worden er voorwaarden gesteld?
We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding. Verder gaan we er van uit dat u als ouder(s) met uw gezin ingeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de kerkbalans.

Wat kost deelname aan het Vormsel?
Sacramenten zijn onbetaalbaar. Dat brengen we u niet in rekening, maar er wordt een vergoeding voor de onkosten gevraagd.

Wanneer is de Vormselviering?
Het bisdom laat ons in de maand augustus weten wanneer er in onze parochie gevormd kan worden.

(terug)

Huwelijk

Hoe kan ik een datum vastleggen?
Aanstaande bruidsparen die in onze kerk willen trouwen, nemen eerst contact op met het secretariaat om te vernemen of de gewenste datum en tijd mogelijk zijn.

Waar moet ik rekening mee houden?
De viering kan plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag waarbij de aanvangstijd ligt tussen 10.00 - 11.30 of 13.30 16.00 uur. We gaan ervan uit dat de zang verzorgd wordt door een van onze eigen parochiekoren. Een uitzondering kan worden gemaakt wanneer de toekomstige bruid of bruidegom lid is van een ander kerkelijk koor of van een koor dat kerkelijk repertoire zingt. Wanneer aan dat koor de voorkeur wordt gegeven dan horen we dat graag bij de aanmelding.

Is er een voorbereiding?
Zoals bij de andere sacramenten kennen we ook hier een gezamenlijke voorbereiding. Drie avonden gaan de stellen onder leiding van vrijwilligers en een lid van het team met elkaar in gesprek. Naast deze avonden zal elk stel apart nog een keer met de voorganger in de viering samenkomen voor de invulling van de huwelijksviering.

Worden er voorwaarden gesteld?
We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding. Verder gaan we er van uit dat u ngeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de kerkbalans.
Voor afspraken rond het koor, zie bovenstaande.

Wat kost een huwelijksviering?
Kosten op te vragen bij het secretariaat.

(terug)

 

Bij overlijden

Wat te doen als je vanuit de Pancratius-Emmaus een overledene wilt uitdragen of herdenken?
Bel het secretariaat op dinsdag of donderdag van 10.00-12.00 uur, buiten deze uren is de wachttelefoon bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur  onder telefoonnummer 06.51.12.65.02

Ook de uitvaartleider is doorgaans op de hoogte van de geldende regels betreffende de aanvangstijd van de viering.  Deze dient te liggen tussen 9.30 en 11.30 uur 's morgens (ma t/m za) of tussen 13.00 en 16.00 uur 's middags (ma t/m vr).
Deze tijden gelden ook als er na de viering nog een crematieplechtigheid volgt.

Wie gaat er voor in de uitvaart?
Er is een uitvaartgroep in onze parochie. Deze bestaat uit toegeruste en toegewijde vrijwilligers en de leden van het pastoraal team. Deze gaan bij toerbeurt voor. Degene die voorgaat zal met de nabestaanden contact op nemen om de viering voor te bereiden.

Is er een koor bij de uitvaart?
Het parochiekoor (dames- , heren- of gemengd koor) verzorgt bij toerbeurt de zang. Cd muziek blijft beperkt tot hooguit 2 nummers.

Een avondwake, kan of moet dat?
Een avondwake is een gebedsviering waarin de nabestaanden zich met de parochiegemeenschap voorbereiden op het afscheid van de overledene. Het is een mogelijkheid wanneer de familie dit op prijsstelt en bereid is actief mee te werken (kruisje ophangen, kaars aansteken, lezen).
Een avondwake kan maar moet niet.

Wie gaat ervoor in de avondwake?
Er is een werkgroep  avondwake die bestaat uit toegeruste en toegewijde vrijwilligers. Deze gaan bij toerbeurt, meestal met z 'n tween, voor. Degene die voorgaat zal met de nabestaanden contact opnemen om de avondwake te bespreken.

Is er een koor bij de avondwake?
Het parochiekoor (dames- , heren- of gemengd koor) verzorgt bij toerbeurt de zang. Cd muziek blijft beperkt tot hooguit 2 nummers.

Is een avondwake op zondag mogelijk?
Wanneer het gedenken plaats vindt in het weekend wordt dit opgenomen in een van de weekendvieringen.
Dat betekent dus dat er op zondag geen aparte avondwake mogelijk.

Wat kost het?
Al naar gelang de verleende diensten wordt er een bedrag in rekening gebracht. Deze kosten zijn op te vragen bij het secretariaat.

Heeft de gemeenschap  een eigen kerkhof?
Nee, er is een algemene begraafplaats in s-Heerenberg

 

(terug)


Ziekenzalving

Voor wie is de ziekenzalving?
Heel lang hoorde voor velen de ziekenzalving bij het sterven. Men sprak en spreekt nog van de "laatste sacramenten". Sinds het eind van de jaren 60, op het Tweede Vaticaans Concilie heeft dit sacrament weer haar oorspronkelijke bedoeling teruggekregen. Het werd niet beperkt tot het moment waarop iemand stervende is. Het gaat om iemand die ziek of oud, iemand die zijn of haar krachten voelt verminderen. Iemand die voelt dat het niet meer gaat zoals het was en bij deze ervaring ook God wil betrekken. Steun en kracht zoeken in geloof voor de levensweg. Alleen priesters mogen de ziekenzalving toedienen.
Naast de ziekenzalving kent de kerk ook de ziekenzegen. Dit is geen sacrament maar een ritueel dat bij de ziekenzalving aansluit. Het is voor mensen in bovengenoemde situatie en voor hun familieleden een weg om met de pijn, het verdriet en de zorgen om te gaan en ruimte te maken voor de dankbaarheid en vreugde die er ook is. Diakens en pastoraal werk(st)ers mogen voorgaan in dit ritueel.

Hoe kan ik de ziekenzalving ontvangen?
Wanneer mensen tijdig contact opnemen met een van de pastores kan in overleg het moment vastgesteld worden. Wanneer pas op het allerlaatste moment contact gezocht wordt is het soms heel moeilijk om op tijd een priester te vinden.

Wanneer bel ik het noodnummer?
Wanneer u onverhoopt in de situatie komt dat het sterven plotseling heel dichtbij is en u via de  "gewone"  nummers geen contact krijgt met een van de pastores kunt u het noodnummer bellen. De pastor / het teamlid die de wacht heeft zal u naar zijn/haar vermogen helpen.

(terug)

Biecht

Hoe kan ik biechten?
Wanneer u wilt biechten kunt u contact opnemen met de priester(s) in het team.

 

(terug)

Misintenties

Hoe kan ik een gebedsintentie opgeven?

  • Voor het opgeven van gebedsintenties (eerder ook misintenties genoemd) dient altijd een formulier ingevuld te wordend.

Wilt u voor een eucharistieviering of woord- en communieviering een Gebedsintentie opgeven voor een overledene of anderszins en wilt u dit vermeld zien in ons contactblad, dan a.u.b. tijdig opgeven bij het secretariaat.

Het tarief voor een gebedsintentie (zie ook  op de site Gabriel)  bedraagt euro 9,00.

Contact Adres:

Parochiecentrum van de

St. Pancratius-Emmaus

Hofstraat 4

7041 AD `s-Heerenberg

Telefoon : 0314. 661224

Email adres:    pastorie@pancratiusparochie.nl

Email adres:   secretariaat@pancratiusparochie.nl

Website:   www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl

(terug)

 

Diaconie

In de eerste eeuwen van de kerk werd het woord  -diaconie-, meer specifiek gebruikt voor het dienstwerk van naastenliefde ten behoeve van de armen. Deze dienst nam een centrale in het kerkelijk leven in. Aan de bisschop kwam als ' vader der armen ' de zorg toe voor een goede diaconale organisatie van de geloofsgemeenschap. Het behoorde tot zijn ambt ' advocaat van de armen ' te zijn. Als opzichter van het kerkelijk bezit was hij tevens beheerder van het ' erfdeel der armen ' : dat vierde deel van het kerkelijk goed dat volgens de traditie de armen rechtens toekwam.

(terug)

Wachttelefoon

Als het secretariaat gesloten is heeft een groep vrijwilligers van de Emmaus- en de Pancratius geloofsgemeenschappen in toerbeurt een week de  "wachttelefoon". Deze telefoondienst is alleen voor dringende oproepen, zoals bv. een overlijden. Deze vrijwilligers zorgen ook dat alle betreffende partijen en werkgroepen worden ingelicht en dat de uitvaartondernemer verder kan met de planning van de uitvaart.

(terug)

Kerkbalans

Een aantal mensen houdt de ledenadministratie bij. De nieuwe kerkleden, bv. de dopelingen en de verhuizingen, en de uitgeschreven leden, de overleden parochianen.

Deze groep maakt rond januari ook de brieven en lijsten voor de Kerkbalans, de manier om geld te verzamelen om onze geloofsgemeenschap in stand te houden.

(terug)

 

Catechese -geloven nu

Geloven Nu  is de titel van een project voor gespreksgroepen. Het is een project waaraan mee werken groepen van mensen die het belangrijk vinden om met elkaar ruimte in hun leven te reserveren om stil te kunnen staan bij de echte betekenis van het leven. In het dagelijks leven laat je dat soort zaken te gemakkelijk liggen omdat er zo enorm veel andere dingen zijn die je aandacht vragen. En toch.. Op sommige momenten weet je, voel je, dat het leven een diepere zin heeft. Dan ontstaat de behoefte om op zoek te gaan hoe je in het leven van alledag ook die diepere betekenis tot zijn recht kunt laten komen. In deze groepen wordt met elkaar gepraat over geloof en levensvragen, met Bijbelverhalen als uitgangspunt.
De avonden  - De Geloven Nu - groep-  van onze parochie worden steeds boeiender en verrijkend. Ieder die zich in zijn of haar geloof wil verdiepen, dat wil delen met ons en wat meer kennis wil opdoen over hoe het nu eigenlijk zit met veel geloofszaken, is welkom om met ons mee te gaan op onze zoektocht. Het is niet nodig Bijbelkennis te bezitten.

(terug)